Ψυχολογία της Υγείας

Όπως η ψυχολογία είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς, έτσι και η Ψυχολογία της Υγείας επικεντρώνεται στις συμπεριφορές που σχετίζεται με την υγεία και την ασθένεια. Οι έρευνες στο πεδίο της ψυχολογίας της υγείας επικεντρώνονται στην κατανόηση των διαδικασιών μεταβολής της συμπεριφοράς υγείας, καθώς και στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η μεταβολή αυτή μπορεί να προωθηθεί και να διατηρηθεί καλύτερα. Οι μελέτες εστιάζουν στην αναγνώριση και κατανόηση των παραγόντων κινδύνου υγείας, στις συμπεριφορές προστασίας της υγείας, καθώς και στην έρευνα των ψυχολογικών επιπτώσεων που έχουν τα οξεία και χρόνια νοσήματα στα άτομα. Οι ερευνητικές παρεμβάσεις συχνά παίρνουν την μορφή ψυχοεκπαίδευσης και στοχεύουν στο να διδάξουν ασθενείς με οξεία και χρόνια νοσήματα διάφορες τεχνικές αυτοδιαχείρισης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

 
 

Ο χρόνιος πόνος και η ένταση του πόνου επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών, και απαιτείται κλινική προσοχή στην συμπτωματολογία της κατάθλιψης. Έχει υποστηριχθεί ότι η επιρροή του πόνου στην ποιότητα ζωής των ασθενών παραμένει μόνο εάν υπάρχει συμπτωματολογία κατάθλιψης.

Παραδείγματος χάριν, σύμφωνα με τα ευρήματα μίας πιλοτικής μελέτης, η επιδείνωση της Ποιότητας Ζωής των ασθενών με έντονο πόνο προκύπτει μόνο όταν οι ασθενείς αντιμετωπίζουν συμπτώματα κατάθλιψης, και επιπλέον, η κατάθλιψη φθείρει άμεσα την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΑΠΣ, ανεξάρτητα από την ένταση των πόνων που βιώνουν οι ασθενείς (Pizzimenti, Aragona, Onesti & Inghilleri, 2013).

Συνεχίστε με βασικές πληροφορίες για την ΑΠΣ

Σύμφωνα με τις έρευνες, η αύξηση του λιπώδους ιστού (δηλαδή του σωματικού λίπους) φαίνεται να συσχετίζεται άμεσα με την αυξημένη παραγωγή των προφλεγμονωδώνκυτταροκινών (ιντερλευκόνες) στην οστεοαρθρίτιδα (Nelson, 2012), ενώ αντίθετα, η ισορροπημένη διατροφή έχει συσχετιστεί με την μείωση των φλεγμονών στην ΟΑ (Kjeldsen-Kragh & Haugen, 1991).

Για παράδειγμα, σε μια παρέμβαση δίαιτας που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με ΟΑ για διάστημα ενός έτους (Kjeldsen-Kragh & Haugen, 1991), και περιλάμβανε νηστεία και χορτοφαγική δίαιτα, βρέθηκαν σημαντικές βελτιώσεις σε ευρύ φάσμα μετρήσεων για τους συμμετέχοντες. Οι βελτιώσεις αυτές σε σημαντικούς δείκτες παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια της παρέμβασης και στις μετέπειτα μετρήσεις, ενώ μη σημαντικές αλλαγές βρέθηκαν στους ασθενείς που δεν ακολούθησαν την συγκεκριμένη δίαιτα (ομάδα ελέγχου).

Συνεχίστε με βασικές πληροφορίες για την ΟΑ

Η μη προβλεψιμότητα των συμπτωμάτων, καθώς και η μεταβλητότητα τους, θέτουν τους ασθενείς σε κίνδυνο εκδήλωσης άγχους, κατάθλιψης, άρνησης και απελπισίας.

Η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους (καθώς και οι τακτικοί έλεγχοι) είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία της ΣΚΠ και την ευεξία των ασθενών.

Η μη προβλεψιμότητα των συμπτωμάτων της ΣΚΠ προκαλεί στους ασθενείς συναισθήματα πένθους, έντονη δυσαρέσκεια, άγχος και συμπτώματα κατάθλιψης.

Έως 50% των ασθενών με ΣΚΠ εκδηλώνει κατάθλιψη και άγχος (Landro, Celius & Sletvoid, 2004), ενώ ο δια βίου επιπολασμός άγχους και κατάθλιψης υπολογίζεται σε 24% και 21,9% αντίστοιχα (Marrie et al., 2015).

Δυστυχώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατάθλιψη υποδιαγιγνώσκεται σε ποσοστό περίπου 23-30% των ασθενών (Horwitz, Cutter, Tyry, Campagnolo & Vollmer, 2009, Mc Guigan & Hutchinson, 2006).

Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι μία χρόνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ξαφνικές υποτροπές και απρόβλεπτη επιδείνωση των συμπτωμάτων. Το γεγονός ότι οι υποτροπές δεν είναι προβλέψιμες πρoκαλεί στους ασθενείς συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, ενώ συχνά οι ασθενείς αντιμετωπίζουν χρόνια θλίψη και πένθος.

Συνεχίστε με βασικές πληροφορίες για την ΣΚΠ